Over InlandLinks

Partners

Groenervaren: platform voor duurzaamheid en innovatie

Het nieuwe initiatief is bedoeld als interactief online platform waar bedrijven, deskundigen, scheepseigenaren/rederijen, kennisinstellingen en overheden hun informatie, ervaringen en meningen kunnen uitwisselen. 

 

Share, Learn, Succeed

Het motto van Groenervaren is: Share, Learn, Succeed. Door kennis en visie te delen leren individuele ondernemers in de gehele maritieme sector van elkaar en komen ze samen tot succesvolle  investeringsbeslissingen. Alle aspecten en technieken die van belang zijn voor een vaartuig kunnen aan bod komen op Groenervaren. Van voortstuwing, brandstoffen en emissie tot wetgeving en subsidies. Er is aandacht voor alle maritieme disciplines: zeevaart, binnenvaart, de natte aannemerij en de offshore.

 

Betrouwbare informatie

Diverse bedrijven en organisaties zagen direct de meerwaarde van zo’n onafhankelijk platform voor informatie- en kennisdeling op het gebied van duurzaamheid en innovatie in de maritieme sector. Zij steunen het idee door vanuit hun specifieke deskundigheid bijdragen te leveren aan de website en de diverse kanalen van Groenervaren. ‘Het draait om de inhoud: eerlijke en betrouwbare informatie. Bezoekers van de site moeten er iets van opsteken waar ze in de praktijk voordeel van hebben.’ Zij kunnen vragen stellen en worden gestimuleerd actief mee te doen aan discussies.

 

www.groenervaren.nl

 

Rail Cargo information netherlands

De stichting Rail Cargo Information Netherlands is als publiek-privaat initiatief opgericht op 30 juni 2003. Doel van de stichting is om het gebruik van het spoor voor goederenvervoer te bevorderen en het imago van railgoederenvervoer bijverladers en logistieke dienstverleners te verbeteren.

 

De doelstellingen wordenconcreet ingevuld door:

  • informatie over goederenvervoer per spoor te ontsluiten en transparant te maken;
  • communicatie op gang te brengen tussen aanbieders en gebruikers;
  • behoeften bij verladers, expediteurs en logistiek dienstverleners te signaleren;
  • mogelijkheden voor het goederenvervoer per spoor te stimuleren, met name gericht op de gebruikerskant.

 

Werkwijze

Bij potentiële klanten bestaat niet zelden onbekendheid over de mogelijkheden en de voordelen van
railgoederenvervoer. Voor de sector railgoederenvervoer geldt daarom: onbekend maakt onbemind. Het voorlichtingsbureau wil die onbekendheid wegnemen door de feiten over deze markt helder te presenteren en laagdrempelig aan te bieden. Hierdoor laten we zien dat het spoor een aantrekkelijke optie is voor veel vervoersbehoeften.

 

www.railcargo.nl